Proizvodnja

Proizvodnja

Proizvodna linija firme počinje lagerovanjem i klasiranjem trupaca. Nakon procesa koranja, trupci se prebacuju na sječenja po željenim i standardnim dimenzijama. Nakon sječenja daske se klasiraju za dalju obradu do konačnog i željenog profila. Proizvodi se zatim suše procesom zatvorenih komora, a zatim odlažu u skladišta i čekaju na dalji transport do naših klijenata.

tat-com
tat-com

Drvni sortimenti

Šuma kao tradicionalni izvor sirovina, u uslovima sve bržeg iscrpljivanja brojnih privrednih resursa u svijetu, dobija sve veći značaj. Za opštinu Srbac je to posebno značajno jer prirodni uslovi opredjeljuju šumu kao glavnog korisnika prostora. Proizvodnja drvnih sortimenata ima značajnu prednost u odnosu na proizvodnju drugih materijala, jer ne izaziva zagađenje okoline uz mali utrošak energije za dobijanje rezane građe. Drvo je produkt šume koja je obnovljiv resurs, pa postojanje šume i produkcija drveta utiču pozitivno na životnu sredinu.
Proizvodni asortiman (drvne sortimente) naše firme TAT-COM čini tehničko i prostorno drvo.
Tehničko drvo čine trupci (razvrstani po klasama i odgovarajućim prečnicima, kao i namjeni) različitih vrsta lišćara (bukva, hrast, jasen-brijest, euroameričke topole i domaća topola) i četinara (jele-smrče, bijelog i ostalih borova), rudničko drvo, tanka oblovina, stubovi za vodove, obla građa za krovne konstrukcije i dr.
Prostorno drvo čine tehnička oblica i cjepanica (hrast, ostali tvrdi i meki lišćari i četinari), celulozno drvo i drvo za drvene ploče (tvrdi i meki lišćari i četinari), ogrevno drvo tvrdih i mekih lišćara i četinara odgovarajućih klasa.

Upravljanje otpadom

U svakom procesu prerade drvnih sortimenata je prisutna određena količina proizvodnog otpada. Iako nam je cilj upotreba novih tehnologija kako bi se drvni otpad smanjio što je moguće više, tu istu tehnologiju koristimo u preradi tog otpada. Ostaci koji ostaju u vidu piljevine ili kore trupaca, pa i okrajaka, se usitnjavaju i pretvaraju u sirovinu drvnih granula peleta. Ovaj proizvod nam je omogućio da u potpunosti zatvorimo proces proizvodnje i proces upravljanja otpadom.

tat-com